Deklaracja dostępności

I. Wstęp

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązuje się zapewnić dostępność prowadzonych serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego poradydlakonsumentow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2024-05-27.

Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-28.

Witryna poradydlakonsumentow.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

  • Niektóre elementy mogą mieć nieodpowiedni kontrast,
  • Może brakować tekstów alternatywnych do wszystkich obrazów.

Deklarację dla tej strony sporządzono 2024-05-28 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny za pomocą narzędzi m.in. Wave, Tingtun Checker.

II. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o kontakt w celu:

  • zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
  • składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,
  • składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem ds. dostępności w UOKiK jest Artur Gluziński, adres poczty elektronicznej: artur.gluzinski@uokik.gov.pl, numer telefonu: 22 55 60 157.

Wyznaczoną osobą do kontaktu jest Tomasz Nastulak, adres poczty elektronicznej: webmaster@uokik.gov.pl, numer telefonu: 22 55 60 196.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład można zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu,
  • formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.