Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osób wypełniających formularz kontaktowy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych: iod@uokik.gov.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

  • w celu udzielenia odpowiedzi (porady) w prostych sprawach konsumenckich oraz poinformowania – w przypadku wypełnienia pola „kod pocztowy” – o właściwym rzeczniku konsumenta na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie,
  • przetwarzanie innych danych osobowych zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnej kategorii – art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Odbiorcą danych osobowych jest Fundacja ProPublika (ul. Tarasa Szewczenki 29B 51-351 Wrocław, która prowadzi Konsumenckie Centrum E-porad na zlecenie UOKiK, a także podmioty świadczące usługi informatyczne.

Dane osobowe mogą być udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, pomimo że nie są to odbiorcy danych osobowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a następnie przez okres dwóch miesięcy od zakończenia półrocznego okresu rozliczeniowego w projekcie Poradnictwo Konsumenckie w latch 2024-2025.

Prawa podmiotu danych.

  • prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii,
  • prawo do sprostowania,
  • prawo do bycia zapomnianym,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • prawo do odwołania zgody.

Podstawa podania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe udzielenie porady konsumenckiej. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne i będzie traktowane na równi z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.