Regulamin korzystania z formularza kontaktowego i świadczenia poradnictwa konsumenckiego

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.poradydlakonsumentow.pl, prowadzonej przez Fundację ProPublika, na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Fundacja ProPublika świadczy poradnictwo, mające na celu pomoc konsumentom w rozwiązywaniu problemów z przedsiębiorcami.
 3. Poradnictwo konsumenckie świadczone przez Fundację ProPublika jest nieodpłatne.

§2 Zasady korzystania z formularza kontaktowego

 1. Formularz kontaktowy dostępny na stronie www.poradydlakonsumentow.pl służy do opisu problemów konsumenckich i przesyłania zapytań prawnych.
 2. Aby skorzystać z formularza, konsument powinien wypełnić wszystkie wymagane pola, w szczególności:
  • adres e-mail,
  • opis problemu
 3. Konsument jest odpowiedzialny za poprawność i kompletność wprowadzonych danych.

§3 Uprawnieni do uzyskania porady

 1. Do uzyskania porady uprawniony jest każdy konsument, zgodnie z definicją wynikającą z obowiązującego prawa w Polsce.
 2. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu cywilnego).

§4 Zasady świadczenia poradnictwa konsumenckiego

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia, prawnik Fundacji ProPublika udzieli odpowiedzi na zapytanie konsumenta w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
 2. W przypadkach wymagających dodatkowych informacji lub bardziej skomplikowanej analizy, czas odpowiedzi może zostać wydłużony do 10 dni roboczych. Konsument zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
 3. Porady są udzielane wyłącznie w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.

§5 Zakres poradnictwa

 1. Fundacja ProPublika świadczy proste poradnictwo prawne konsumenckie, które obejmuje:
  • informacje o przysługujących konsumentowi prawach,
  • wskazówki dotyczące możliwych sposobów rozwiązania problemu,
  • wskazanie źródła wzorów potrzebnych pism i formularzy
 2. Porady udzielane przez Fundację ProPublika nie stanowią pełnej usługi prawnej i nie obejmują reprezentacji konsumenta przed sądami ani innymi organami.

§6 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osób wypełniających formularz kontaktowy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych: iod@uokik.gov.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

 • w celu udzielenia odpowiedzi (porady) w prostych sprawach konsumenckich na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie,
 • przetwarzanie innych danych osobowych zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnej kategorii – art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Odbiorcą danych osobowych jest Fundacja ProPublika (ul. Tarasa Szewczenki 29B, 51-351 Wrocław, która prowadzi Konsumenckie Centrum E-porad na zlecenie UOKiK, a także podmioty świadczące usługi informatyczne.

Dane osobowe mogą być udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, pomimo że nie są to odbiorcy danych osobowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a następnie przez okres dwóch miesięcy od zakończenia półrocznego okresu rozliczeniowego w projekcie ePoradnictwo za lata 2024-2025.

Prawa podmiotu danych.

 • prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do odwołania zgody.

Podstawa podania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe udzielenie porady konsumenckiej. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne i będzie traktowane na równi z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z formularza kontaktowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Fundacja ProPublika zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.poradydlakonsumentow.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.